Arbeta systematiskt

För att företagets energiarbete ska bli långsiktigt behöver det bli en del av de dagliga rutinerna. Det innebär att medvetet och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp för att ständigt förbättra.

Workshop samarbete, händer vid bord med pennor och post-its.

Genom att minska er energianvändning kan ni sänka era kostnader för köpt energi. Lägre energikostnader ger ökad konkurrenskraft och stabilitet när energipriserna skiftar. Många gånger blir arbetsmiljön också bättre när ni genomför energieffektiviserande åtgärder.

Energipolicy och energimål

En policy fungerar som en ledstjärna i arbetet med att effektivisera företagets energianvändning. Målen konkretiserar ens energiarbete och gör det enklare att komma igång och följa upp arbetet.

Vad innehåller en energipolicy?

Policyn beskriver kortfattat ambitionsnivån med energiarbetet. Den ska vara relevant och anpassad efter verksamheten.

Genom att säkerställa att kraven uppfylls kan företaget sedan certifiera sig. Men en policy är också till för det interna arbetet och bör skrivas så att alla kan förstå den och ta till sig innehållet. Se till att ha en rimlig ambitionsnivå som ditt företag klarar av att leva upp till.

Enligt en standard för energiledningssystem förbinder sig företaget genom sin energipolicy till att

  • kontinuerligt effektivisera energianvändningen
  • säkerställa att nödvändiga resurser finns
  • följa upp energimålen
  • följa lagar och till exempel branschkrav
  • investera i energieffektiva produkter och tjänster.

Energimål

Målen ni sätter ska vara beslutade av ledningen, väl anpassade till verksamheten och tydligt kommunicerade. Sätt både övergripande mål som gäller för hela verksamheten, och mer specifika för utvalda processer eller delar av verksamheten. De kan vara både kort- och långsiktiga.

Om möjligt, gör målen mätbara så att de blir lättare att följa upp. Med utmanande och attraktiva mål kan hela organisationen få ett ökat intresse och större engagemang.

Utse ansvarig

Att jobba långsiktigt med energieffektivisering kräver att det finns någon som är ansvarig för arbetet.

På mindre företag kan det räcka att det finns med på den gemensamma agendan. I större företag kan fler kompetenser behöva vara engagerade i arbetet. Arbetet är en del av att jobba med ständiga förbättringar.

Ett lyckat och långsiktigt arbete med att energieffektivisera verksamheten bygger på ledningens och personalens gemensamma engagemang.

Vilka bör delta i arbetet med att ta fram en energipolicy?

Det beror förstås på hur stort företaget är och vilken sorts verksamhet som bedrivs. Men det underlättar om olika verksamhetsområden är representerade, till exempel produktion och fastighet. Finns det någon som har ansvar för miljöfrågor är det en lämplig kompetens att ha med i arbetet. Det bör också finnas med någon som har befogenhet att fatta beslut om investeringar.

Åtgärder och handlingsplan

När energikartläggningen är klar, med policy och mål, är det dags att prioritera åtgärder och ta fram en handlingsplan. Genom att jämföra åtgärder utifrån flera faktorer har ni möjlighet att ta välgrundade beslut. Åtgärderna läggs sedan in i en handlingsplan för de närmaste två åren.

Prioritera åtgärder

Beroende på vilken verksamhet ni bedriver kommer prioriteringsordningen att se olika ut. Faktorer som påverkar kan vara budget, personalresurser, lönsamhetskrav eller krav som ställs i lagar och förordningar.

Beräkna lönsamhet

I vissa fall kan det krävas en mer noggrann beräkning av varje åtgärds lönsamhet. En effektivisering kan innebära ökad ekonomisk vinst, men också ökade kostnader för till exempel underhåll. Det är alltså viktigt att få med alla effekter, både positiva och negativa, för att utvärdera den totala nyttan.

Det finns flera olika kalkylmetoder som kan vara lämpliga att använda. I rapporten Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder Länk till annan webbplats. finns en genomgång av flera kalkylmetoder.

Ta fram en handlingsplan

När åtgärderna är prioriterade är det dags att ta fram en handlingsplan. För varje åtgärd anges beräknad lönsamhet, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och hur det följs upp.

En handlingsplan är ett levande dokument. Under arbetet med att energieffektivisera verksamheten förändras förutsättningarna. Beslut kanske ändras, och finansiellt stöd kan förändra möjligheten att göra en större investering.

Mervärde av energieffektivisering

När ni fattar beslut om åtgärder är det bra att ta hänsyn till alla vinster som energieffektivisering kan ge. Det är till exempel relativt enkelt att ta med kostnader för underhåll i beräkningen.

En del mervärden är svårare att värdera, som förbättrad arbetsmiljö och stärkt varumärke. Det är ändå bra att ta med i beslutsunderlaget, för att få en helhetsbild av vilket resultat en åtgärd kan ge.

Energimyndighetens företagsguide

För vidare arbete med energieffektvisering finns det stöd och verktyg som beräkningsguider, mallar, checklistor och broschyrer, som hjälper dig i ditt systematiska energiarbete.

Företagsguiden (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.