Värme och kyla samtidigt

Många verksamheter behöver uppvärmning och kyla i olika delar av byggnaden. Samtidigt kan det finnas processer som genererar överskottsvärme. Det är inte ovanligt att värme ventileras ut i en del, medan man tillför energi för uppvärmning i en annan.

Använd överskottsvärme

Överskottsvärmen som främst bildas i industrier kan tas tillvara på olika sätt. Det kan handla om uppvärmning i staden, i den egna lokalen eller användning i en närliggande industri. Detta kan ersätta andra resurser som används för uppvärmning eller avkylning, om systemet byggs på rätt sätt.

Lokalkyla

Det mest effektiva sättet att minska kylbehovet är att undvika uppvärmning. Det kan göras med exempelvis solavskärmning och genom att ta vara på överskottsvärmen. Det går också att optimera luftkonditioneringen.

Exempel på åtgärder

Rutiner och beteende

 • Reducera kylbehovet. Minska värmebelastningen från maskiner, solinstrålning och belysning. Behövs kyla överallt?
 • Placera servrar, värmealstrande maskiner och apparater i rum med mindre solinstrålning, gärna i norrläge. Använd eventuell kylning enbart där.
 • Utnyttja frikyla/nattkyla för att kyla lokalerna, genom att låta ordinarie ventilation vara igång nattetid.
 • Underhåll och justera kylanläggningen enligt skötsel- och driftanvisningar.
 • Inför en driftstrategi som möjliggör att kylanläggningen kan gå dellastad.
 • Ställ in så att lokalen inte kyls och värms samtidigt. Det kan till exempel göras genom ett brett spann, där kylningen startar över 25 grader och uppvärmningen startar under 21 grader. Ligger temperaturerna för nära varandra ökar risken att båda systemen körs parallellt.

Enkla investeringar

 • Installera bra solavskärmning i fönster mot öster, väster och söder. Den har störst effekt om den sitter på utsidan.
 • Använd värmeåtervinning i kylanläggningen. Det är särskilt energibesparande om kylning kombineras med uppvärmning i olika delar av lokalerna.
 • Frekvensreglera pumpar och fläktar i kylsystemet.

Förändringar på systemnivå

 • Se över möjligheten för kylningslösningar som fjärrkyla.
 • Använd ett stort kylaggregat för verksamheten istället för flera små. Det förenklar både styrning och service.
 • Tänk på livscykelkostnaden (LCC) vid inköp av ny utrustning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.