Ventilation

Ventilation förser byggnader med frisk luft, tar bort föroreningar från inomhusluften och ser till att dessa inte sprids från exempelvis kök och badrum till andra delar av byggnaden.

Olika typer av ventilationssystem

Självdragsventilation, S-ventilation

Varm inomhusluft stiger och tar sig ut från byggnaden genom luftkanaler i väggar, tak och murstockar. Denna process skapar ett undertryck, vilket gör att frisk uteluft tar sig in genom springor i exempelvis fönster eller genom ventiler i fasaden. Detta är ett standardsystem när det gäller icke mekaniska ventilationssystem, det vill säga system utan mekaniska fläktar.

Frånluftsventilation, F-ventilation

Frånluft, från exempelvis kök och badrum, transporteras genom ett kanalsystem och sugs därefter ut genom en mekanisk frånluftsfläkt. Frisk uteluft kommer in genom ventiler som finns placerade i väggar, bakom element eller i fönsterkarmar.

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning,

FX-ventilation

Detta system fungerar på samma sätt som frånluftsventilation. Skillnaden är att det kan återvinna värmen från luften som släpps ut. Återvunnen luft går till värmesystemet och kranvattensystemet.

Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning,

FTX-ventilation

I detta system finns en mekanisk frånluftsfläkt och en mekanisk tilluftsfläkt. Genom dem transporteras till- och frånluften genom två separata kanaler till alla rum. Även detta system återvinner värmen från luften som släpps ut.

Återluft

Återluft innebär att luften återförs genom ventilationssystemet in i ett rum eller en byggnad. Till skillnad från uteluften är denna luft redan uppvärmd och behöver därmed inte värmas upp.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Enligt lagkrav ska nästan alla byggnader genomgå en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Syftet är att säkerställa ett bra inomhusklimat och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta ska göras när byggnaden tas i drift och därefter vid återkommande tillfällen. Hur ofta det ska ske beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

Definitionen av en bra ventilation

Som fastighetsägare finns det ett flertal saker du bör kontrollera, för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

  • När utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen bör temperaturen på tilluften inte vara högre än inomhustemperaturen. Ett undantag kan vara om tilluften används som luftburen värme. Då måste luftomsättningen lösas genom annan teknisk lösning.
  • Tillufts- eller frånluftsdon ska inte vara igensatta eller på annat sätt ha en nedsatt funktion.
  • Luftfiltret som tillhör tilluftssystemet ska inte vara smutsigt, eftersom pollen och andra partiklar från utomhusluften fångas upp i filtret.
  • Tillufts- och värmeväxlarledningar ska inte vara smutsiga eller förorenade.

Även kondensbildning kan vara ett tecken på att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Det kan visa sig på väggar och innertak i våtrum, eller på ytor som är kalla under en längre period. I vissa fall kan det även bero på en väldigt låg utomhustemperatur. Andra tecken kan vara att du upplever drag eller att det luktar instängt.

Allmänventilation

För att få god luftkvalitet krävs att en specifik mängd uteluft tas in i byggnaden. Det är även viktigt att uteluften är ren och att samtliga utrymmen där personer vistas ventileras, utan att det uppstår besvärande drag.

Vilket uteluftsflöde som krävs varierar, beroende på vilken typ av verksamhet som det gäller. I skolor och kontor är det huvudsakligen föroreningar från människor, parfymer, byggmaterial och inredning som avges. Det är framför allt den accepterade luktnivån som avgör hur mycket ventilation som krävs.

När det gäller verksamheter där farliga ämnen avges, i samband med processer eller arbeten, används processventilation. Detta innebär att luftföroreningarna omhändertas genom frånluft, som finns placerad så nära källan som möjligt. Föroreningarna kan exempelvis komma från svetsrök inom mekanisk industri, stekos i restauranger eller hårfärgningsmedel på frisersalonger.

Anmälan till byggnadsnämnden

Om du ska installera eller göra en betydande förändring av ventilationen, behöver du vanligtvis anmäla detta till byggnadsnämnden. Detta anges i plan- och byggförordningen (2011:338) och gäller även om ändringen inte kräver bygglov. Åtgärderna får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I Boverkets allmänna råd (2012:12) beskrivs vilka ändringar som kräver en anmälan.

Styrning av mekanisk ventilation

Genom att använda någon form av styrning på ventilationssystemet, kan energianvändningen minskas. Ventilationssystem kan styras efter exempelvis temperatur, koldioxid, närvaro, fukt och tryck.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.