Ska du bygga nytt hus?

Gör rätt från början. Det är det enkla rådet om du vill bygga nytt. Bygg ett energieffektivt och sunt hus. På så sätt kan du spara många tusen kronor, leva miljösmartare och få ett tyst och behagligt hus.

Vitt nybyggt hus.

Det viktiga är att bygga noggrant, särskilt när det gäller klimatskalet; grund, väggar, tak, fönster och dörrar. I övrigt går det bra att använda välbeprövad teknik och traditionella byggnadsmaterial.

Hur används energin i ett nybyggt standardhus?

Energin som behövs i ett hus brukar delas upp i:

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • hushållsel.

I ett småhus försvinner värme genom golv, väggar, tak, fönster, dörrar och ventilation. För att kompensera för detta används element eller golvvärme. Även värme från personer, apparater, belysning och solen bidrar till uppvärmningen.

Att bygga energieffektivt

Ett bra klimatskal är nyckeln för att bygga ett energieffektivt hus. Det är också viktigt att tänka på detaljerna, både vid planeringen och under byggnadsskedet.

Bygg tätt

En viktig faktor för att få låg energiförbrukning, och undvika fukt, är att bygga tätt. En ångspärr måste överlappa och tejpas noggrant. Innan den sätts upp ska samtliga rördragningar, eldosor och liknande vara installerade.

Klimatskal med lågt U-värde

Klimatskalet är alla ytor som har kontakt med utomhusmiljön: tak, ytterväggar, fönster, dörrar och grundläggning/golvbjälklag.

En ytas värmeisolerande förmåga kallas U-värde. Ju lägre U-värde, desto bättre. Fönster och dörrar läcker mest värme i ett modernt hus. Att de har låga U-värden är därför mycket viktigt. Ett energieffektivt fönster ligger under 1,0 i U-värde, en bra isolerad dörr runt 1,0.

Väggar och tak har normalt betydligt lägre U-värden än så. Väggar bör ligga under 0,15 och tak under 0,12. Använd rejält med isolering när du bygger.

De vanligaste typerna av grundkonstruktioner är platta på mark, krypgrund och källare. Oavsett vilken du väljer ska den vara välisolerad.

Undvik köldbryggor

Isolera noga runt övergångarna mellan tak, vägg och golv. Annars riskerar du så kallade köldbryggor, där värme läcker ut. Även mitt på väggen, längs väggreglarna, kan köldbryggor uppstå. Isolera därför i flera skikt, både mellan reglarna och utanpå.

När du bygger välisolerat och tätt behövs bra ventilation, för att du själv och huset ska må bra. Var också noga med att välja ett ventilationssystem som tar vara på värmen och återvinner den.

Ett av dina sista val gäller husets värmesystem. Generellt kan systemet vara enklare ju bättre du bygger. Energipriser och liknande kan variera över tid, så välj gärna ett flexibelt system. För att minimera påverkan på klimatet bör du välja en förnybar energikälla.

Lågenergihus

Lågenergihus är hus som använder mindre energi än vad normen kräver. Någon exakt definition finns inte.

Vad är ett passivhus?

Ett passivhus har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. Istället används värmen från människor, apparater och solinstrålning. Passivhus byggs med dubbelt så tjock isolering som dagens praxis. Dessutom är de extremt lufttäta, fönstren är energieffektiva och ventilationssystemet återvinner värme effektivt.

Vad är nollenergi- och plusenergihus?

Nollenergi- och plusenergihus är passivhus som också får energi från egna solceller, vindkraftverk eller solfångare. Husen är därmed självförsörjande på energi, och plusenergihus genererar till och med överskottsenergi.

Ställ krav på energieffektivitet

Ställ krav på husets energieffektivitet från första början. Väljer du en småhusleverantör ska du begära en energikalkyl. Bygger du själv kan du anlita någon som räknar åt dig.

Tänk igenom hur energieffektivt hus du vill ha. Du kan välja att formulera ett allmänt krav uttryckt i kWh/m² eller detaljerade delkrav på de olika komponenterna. Det lagkrav som finns vid nybyggnad är en genomsnittlig värmegenomgångkoefficient (Um) på 0,30.

Boverket, BBR, sidan 138 Länk till annan webbplats.

Om du köper hus från en småhusleverantör ska du be om uppgifter om husets ”specifika energianvändning”. Då får du en prognos som sedan ska överensstämma med den faktiska energin som har använts efter två år.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.